Ciljevi udruženja

 

  • da pomogne u promovisanju poslovnih interesa
  • da organizuje bazu podataka o poslovnim ženama i informisanje na jednom mestu
  • da prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti preduzetništva, posebno ženskog, i unapređenje poslovanja i sistema kvaliteta
  • uspostavljanje veza sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu
  • preko mreža ženskih organizacija pomoći uključivanje u odgovarajuće projekte i kreditne linije, evropskih i međunarodnih specijalizovanih programa, organizacija i institucija
  • obuke za određene aspekte pokretanja i vođenja poslovanja
  • organizacija (samostalno ili sa drugim organizacijama) stručnih skupova, prezentacija, savetovanja, seminara, sajmova, festivala i kampanja, u cilju promocije preduzetništva - naročito ženskog preduzetništva
  • humanitrane akcije - prikupljanja pomoći ugroženim licima, prvenstveno ženama bez posla, samohranim majkama i deci bez roditeljskog staranja