STATUT

UDRUŽENJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

NADEŽDA PETROVIĆ - ČAČAK

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim Statutom Udruženje Ženskog Preduzetništva Nadežda Petrović Čačak
(u daljem tekstu Udruženje) propisuje:

 • naziv i sediste
 • prostor na kojem ovo Udruženje realizuje svoju delatnost
 • karakter, ciljeve i zadatke Udruženja
 • unutrašnju organizaciju Udruženja
 • način i uslove za učlanjavanje i prestanak članstva
 • prava, obaveze i odgovornost članova
 • organe i način izbora organa Udruženja
 • trajanje mandata i nadležnost organa Udruženja
 • način donosenja odluke o prestanku rada
 • postupak raspolaganja sredstvima Udruženja u slučaju prestanka rada
 • postupak u procesu donošenja odluke o izmenama i dopunama Statuta

Član 2.

Udruženje Ženskog Preduzetništva Nadežda Petrović Čačak je samostalna organizacija žena preduzetnica koje su pokazale interesovanje za udruživanjem radi unapređenja međusobne komunikacije, razmene znanja, informacija koje bi doprinele postizanju boljih poslovnih rezultata članova, kao i razvoja projekata humanitarnog karaktera.

Sediste Udruzenja je u Čačku.

Član 3.
Udruzenje ima svojstvo pravnog lica sa svim pravima, obavezama i odgovornostima propisanim Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.
U pravnom prometu sa trecim licima Udruženje istupa u svoje ime i za svoj račun. Za preuzete obaveze Udruženje odgovara imovinom koju raspolaže. Svojstvo pravnog lica Udruzenje stiče upisom u registar kod nadležnog organa.

Član 4.
Udruzenje predstavlja i zastupa predsednik Udruženja. U određenim uslovima, pored predsednika i sekretara, Udruženje mogu zastupati druga lica u granicama ovlasćenja Upravnog odbora.

Član 5.
Udruzenje ima svoj pečat, stambilj i žiro-račun.

Pečat je okruglog oblika 35 mm. U spoljnjem kruznom redu upisan je tekst: Udruzenje Ženskog Preduzetništva Nadežda Petrović Čačak (ćirilicom). U sredisnjem delu pečata upisan je znak Udruženja,
Stambilj je četvrtastog oblika sa ispisanim nazivom i sedistem Udruženja.
Znak udruzenja je stilizovano ćirilično slovo Ž i cvei trešnje koji se nalazi iznad ovog slova .

II CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Član 6.
Udruženje je osnovanokao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje gradjana sa ciljem da osnaži i podrži stvaranje jake mreže poslovnih žena koje obavljaju i razvijaju posao na kreativan način i žena koje nameravaju da pokrenu sopstveni biznis. A sa namerom da međusobno povezivanje doprinese unapređenju njihovog poslovanja i promovisanju ideja članica.

Organizacioni oblik Udruženje Ženskog Preduzetništva Nadežda Petrović Čačak je udruženje građana.

Zadaci Udruženja :

-Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica organizuje bazu podataka o članicama udruženja ipruži im sve potrebne informisanje na jednom mestu;

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti preduzetništva, posebno ženskog preduzetništva;

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica uspostavi veze sa sličnim udruzenjima u Evropi i svetu;

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica da preko mreze ženskih organizacija pomogne ukljucivanje u odgovarajuce projekte i kreditne linije, evropskih i međunarodnih specijalizovanih programa, organizacija i institucija;

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članicapodstakne organizovanje obuke za određene aspekte pokretanja i vođenja poslova;

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica podstakne osnivanje specijalizovanih centara ili odeljenja pri vec postojećim centrima za mala i srednja preduzeca i privrednim komorama, koji bi davali informacije, konsultantske i edukativne usluge na komercijalnoj osnovi, pomagali u ispitivanju trzista, u pristupu svetskom trzistu i raspolozivim finasijskim izvorima;

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica omogući ukljucivanje u međunardne baze podataka i osposobi svoje članice za koriscenje tih podataka (Internet, Svetski trgovacki centar i sl.);

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica omoguci dobijanje novih tehnologija i novih znanja od značaja za uspešno upravljanje i razvoj svog poslovanja.

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica organizuje (samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama) stručne skupove, prezentacije, savetovanja, seminare, sajmove i manifestacije, festivale i kampanje u cilju promocije ženskog preduzetništva;

- Udruženje će nastojati da za potrebe svojih članica organizuje i realizuje akcije prikupljanja humanitarne pomoći ugroženim licima, prvenstveno ženama bez posla, samohranim majkama i deci bez roditeljskog staranja.

Ciljevi koje je potrebno ostvariti su: postizanje sto veća ekonomska nezavisnost članica udruženja, i podsticanje ženskog poslovnog duha koji se ogleda u energiji, vizijama, akcijama i međusobnoj podršciposlovnih žena.

Vrednosti za koje će se zalagati Udruženje su:

Podsticanje preduzetništva, podrška,odgovornosti humanitarna pomoć.

III UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

Član 7.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Član Udruženja može biti svako fizičko i prvno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut.

Odluku o prijemu u članstvo donosi se na osnovu preporuke jednog od članova i odlukom Upravnog odbora.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član 8.
Prava i obaveze članova Udruzenja su:

 • Da aktivno učestvuju u radu i oblicima delovanja Udruženja
 • Da biraju i da budu birani u organe i druga tela Udruženja
 • Da daju predloge i primedbe na rad Udruženja
 • Da učestvuju u izvršavanju zajedničkih dogovorenih zadataka koje
 • preuzmu
 • Da budu informisane o materijalno-finansijskom poslovanju
 • Da plaćaju članarinu (ukoliko Upravni odbor odluči i u iznosu u kojem bude određena na osnovu odluke Upravnog odbora)

O članstvu se vodi uredna evidencija.

Član ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem i u aktivnostima Udruženja;

3) da svojim aktivnostimane nanosi štetu Udrženju

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor

Udruženje će voditi brigu o svojim članovima u skladu sa ovim Statutom i pomagaće njihov rad na ostvarivanju poverenih zadataka.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Do isključenja iz članstva dolazi u slučajevima kada članovi Udruženja ne poštuju odredbe osnivackih akata Udruženja a posebno kada članovi postupaju suprotno ciljevima i zadacima Udruženja navedenim u Statutu.
Upravni odbor donosi odluku o isključenju većinom glasova, a na osnovu predloga najmanje tri člana Upravnog odbora.

IV ORGANI UDRUŽENJA

Član 9.

Organi Udruzenja su:

 • Skupstina
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Član 10.
Skupstinu čine svi članovi Udruženja.

Član 11.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora i Nadzornog odbora kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

Član 12.
Skupština donosi i usvaja:

1)donosi plan i program rada Udruženja;

2)donosi i usvaja Statut, kao i odluke o izmenama i dopunama Statuta Udruženja;

3)razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, zveštaj Upravnog odbora i Nadzornog odbora;

4)bira i razrešava Predsednika i Generalnog sekretara na predlog Upravnog i Nadzornog odbora;

5)bira i razrešava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora;

6)razmatra i usvaja finansisjski plan i izveštaj;

7)donosi poslovnik o radu Skupstine Udruženja i druga opšta akta

8)donosi odluku o stupanju u saveze organizacija, kao i o pristupanju međunarodnim organizacijama i o tome obaveštava nadležni državnu organ u zakonom propisanom roku;

9)odlučuje o prestanku rada Udruženja,.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna većina članstva.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Za vršenje određenih poslova, Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.

Član 13.

Akta koje donosi Skupština potpisuje predsednik udruženja.

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Član 14.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja.

Upravni odbor broji 9 članova, u ovaj broj nisu uračunati članovi upravnog odbora koji članstvo ostvaruju po funkciji (predsednik i sekretar Udruženja).

Članove upravnog odbora bira Skupština udruženja na predlog predsednika Udruženja.

Predsednik Udruženja je i predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Upravni odbor je odgovoran za svoj rad Skupštini Udruženja.

Članovi upravnog odbora biraju se na vreme od četri godine i mogu se ponovo birati.

Mandat člana Upravnog odbora Udruženja prestaje pre isteka vremena za koje je izbran:

 1. ako podnese ostavku
 2. ako ga opozve skupština zbog nepridržavanja Statuta i drugih opštih akata Udruženja, odnosno zbog neurednog prisustvovanja sednicama Upravnog odbora

Član 15.

Upravni odbor obavlja sledece poslove:

 • Sprovodi odluke Skupštine
 • Rukovodi radom Udruženja izmedju sednica Skupštine
 • Saziva Skupštinu Udruženja i predlažu dnevni red
 • Stara se o zakonitosti i sprovodjenju aktivnosti Udruzenja.
 • Odlucuje o formiranju organizacionih jedinica Udruzenja, a posebno Informaciono-dokumantacionoj aktivnosti.

Upravni odbor koordinira zadacima Udruženja, odlučuje o učestvovanju članova na seminarima, studijskim boravcima i konferencijama u zemlji i inostranstvu i prati izvođenje pojedinačnih programa i projekata.
Upravni odbor punovažno odlučuje u prisustvu većine članova.
Upravni odbor donosi odluke većinom.prisutnih članova
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupstini Udruzenja i podnosi Godišnji izvestaj o aktivnostima koji usvaja Skupstina.

Član 16.

Za vršenje određenih poslova Upravni odbor može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije, utvrđuje se njen delokrug i sastav.

Član 17.

Upravni odbor radi na sednicama koje se održavaju po potrebi.

Upravni odbor saziva predsednik Udruženja i predsedava sednicama.

Upravni odbor može biti sazvan na zahtev Nadzornog odbora, najmanje pet članova Upravnog odbora, Predsednika Udruženja.

Član 18.

Upravni odbor može punovažno raditi, ako sednici prisustvuje većina njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Izuzetno, u cilju celishodnosti odlučivanja, Upravni odbor može usvojiti odluku putem pismene saglasnosti većine članova Upravnog odbora, koja se kroz zapisnik verifikuje na narednoj sednici Upravnog odbora.

Član 19.

O povezivanju u asocijacije sa drugim sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, a

na predlog jednog od članova upravnog odbora, razmatra i donosi odluku upravni odbor.

Oluku donosi tako što se: zadaci, ciljevi i misija drugih udruženja sa kojima se želi ostvariti povezanost (saradnja), moraju se slagati sa interesima, zadacima, ciljevima i misiji Udruženja i ne sme narušiti ugledu Udruženja. Ukoliko je ovo zadovoljeno, svečani akt povezivanja (međusobne saradnje dva udruženja) potpisuje predsednik Udruženja i predsednik (drugog) udruženja sa kojim se ostvaruje saradnja.

Nadzorni odbor

Član 20.

Nadzorni odbor je organ kontrole rada Udruženja.
Sačinjavaju ga pet članova koje izabera Skupština Udruženja na period od dve godine

Nadzorni odbor donosi Plan rada nadzornog odbora Udruženja.

Član 21.
Osnovni zadatak Nadzornog odbora je kontrola zakonitosti rada Udruženja kao celine i delovanja pojedinih članova - u okvirima Zakona.
Nadzorni odbor podnosi najmanje jednom godisnje periodični Izvestaj o pitanjima iz svoje nadležnosti.
Nadzorni odbor donosi odluke konsenzusom svojih članova.

Član 21.

Predsednik Udruženja:

 1. Predstavlja i zastupa Udruženje
 2. Odgovoran je za zakonitost rada Udruženja
 3. Podpisuje službena akta i dokumente Udruženja
 4. Rukovodi radom Udruženja i usklađuje rad i aktivnost Udruženja i njenih organa
 5. Utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravno Odbor Udruženja
 6. Organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje organa u Udruženju
 7. Ostvaruje saradnju sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu
 8. Predlaže imenovanje i razrešenje generalnog sekretara Udruženja
 9. Vrši i druge zadatke i poslove utvrđene ovim statutom i odlukom skupštine.

V. SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 22.

Udruženje stiče sredstva na različite načine:

·dobrovoljnim prilozima i poklonima, donacijo, sponzorstvom

·preko projekata

·od doprinosa svojih članova koji šele da pomognu udruženju i od članarine (ukoliko Upravni odbor Udruženja bude odlučio da za rad, potrebe i opstanak Udruženja, je neophodno da članovi Udruženja plaćaju članarinu u određenoj visini koju će Upravni odbor odrediti).

·na druge načine dozvoljene zakonom i aktima Udruženja

Član 23.

Odluke o raspolaganju finansisko-materijalnim sredstvima Udruženja donosi Upravni odbor Udruženja u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o finansiskom poslovanju.

Kontrolu materijalno-finansiskog poslovanja obavlja Nadzorni odbor Udruženja.

Pravilnik o finansiskom poslovanju donosi Upravni odbor Udruženja.


VI JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 24.

Sednice Skupštine i Upravnog odbora Udruženja su javne.

Sednicama mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i druga lica uz saglasnost predsednika Udruženja.

Obaveštenja javnosti o radu Udruženja vrše se u izveštajima o radu, publikovanim radovima časopisima kao i tribinama, skupovima i javnim sredstvima informisanja, kao i postavljanjem obaveštenja na sajtu Udruženja.

VII OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA UDRUŽENJA

Član 25.

Radi ostvarenja i zaštite interesa svojih članova, a u cilju izvršavanja određenih zadataka i poslova u vezi sa tim, rad i delovanje,Udruženje se organizuje u okviru sekcija.

Član 26.

Sekcije su dužne da međusobno sarađuju po pitanjima od zajedničkog interesa, vodeći računa svojim stavovima ne nanesu štetu drugim sekcijama.

Član 27.

Sekcije mogu, kada se ukaže potreba, da održavaju zajedničke sastanke.

Član 28.

Broj i naziv sekcija donosi upravni odbor na zahtev članova Udruženja.

Član 29.

Sekcija će biti određenje aneksom koji će doneti upravni odbor Udruženja

Član 30.

U ostvarivanju saradnje sa odgovarajućim državnim organima, udruženjima i organizacijama, svaka sekcija može neposredno iznositi svoja mišljenja i davati inicijative i predloge.

VIII PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 31.

Udruženje prestaje sa radom u sledećim slučajevima:

·ako ne ostvaruje ciljeve radi kojih je osnovano

·kada skupština Udruženja donese takvu odluku, a na predlog Upravnog odbora Udruženja

·Udruženje prestaje sa radom i ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja koji je potreban za osnivanje Udruženja.

Član 32.

Sredstva i imovina koja preostanu posle prestanka rada Udruženja, Skupština će svojom odlukom preneti na neku organizaciju humanitarnog karaktera ili preneti na decu koja žive sa samohranim roditeljom u siromašnoj porodici.

IX OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Član 33.

Udruženje može osnovati sopstveno preduzeće u skladu sa zakonom radi obavljanja stručnih i tehničkih poslova ili te poslove može poveriti pravnim i fizičkim licima

Predsednik Udruženja

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Statut Udruženja Ženskog Preduzeništva Nadežda Petrović Čačak stupa na snagu danom donošenja na Osnivačkoj Skupštini ovog Udruženja.

Svaki član Udruženja ima pravo da podnese predlog za izmenu ili dopunu Statuta.

Predlog za izmenu ili dopunu Statuta podnosi se Upravnom odboru Udruženja, koji većinom glasova odobrava ili odbacuje predlog.

Ukoliko Upravni odbor odobri predlog za izmenu i dopunu Statuta saziva se Skupština Udruženja u roku od 15 dana.

Skupština Udruženja o predlogu za izmenu i dopunu Statuta odlučuje većinom glasova.

PREDSEDNIK UDRUŽENJA

Jovanović Tamara
Čačak, 09. april 2009. godine.